Start Meetpunt Valkenburgerstraat

In de druipende regen kwamen vanochtend bewoners aan de Valkenburgerstraat bijeen om hun meetpunt in gebruik te nemen. Bij Joe Public is aan Hof 3 een houder vastgemaakt en daarin zijn meetbuisjes geplaatst. Komend jaar moet om de vier weken de meetbuisjes vervangen worden door nieuwe. De gebruikte meetbuisjes worden opgestuurd naar het laboratorium Blauw. De resultaten van de metingen zijn telkens circa drie weken na het inleveren van de meetbuisjes bekend en gaan naar RIVM. De eerste resultaten zijn in maart 2015 beschikbaar.

haak2Stikstofdioxide
Blootstelling aan stikstofdioxide hangt samen met een verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Verkeer is een belangrijke bron van stikstofdioxide. Langs drukke verkeerswegen in vooral de Randstad en het zuiden van Nederland wordt de grenswaarde (40 microgram/m3 gemiddeld over een jaar) overschreden.

In de drukke Valkenburgerstraat wordt verwacht dat de concentratie stikstofdioxide (NO2) boven de Europeesenorm van 40 μg/m3 ligt. Eind 2014 hebben bewoners van en rond de Valkenburgerstraat zich bij Milieudefensie gemeld om een meetpunt te beheren. De meting duurt een jaar om een “jaargemiddelde” te bepalen.

Ergenissen

vliegtuig12jan
Het lijkt alsof het steeds normaler wordt het om recht over de stad te vliegen. En niet alleen bij sterke wind. Ten koste van wat? Weren van vervuilende diesels blijkt onvoldoende.

haak2Onderzoek van TNO wijst uit dat vliegverkeer op Schiphol leidt tot verhoogde concentraties ultrafijnstof in gebieden rondom de luchthaven. Met name opstijgende vliegtuigen stoten onvoorstelbaar veel kleine deeltjes uit: evenveel als 1 miljoen vrachtwagens. Dit leidt bij omwonenden van Schiphol tot gezondheidsschade en voortijdige sterfte. Uit berekeningen van Milieudefensie blijkt dat deze luchtvervuiling tot een gemiddeld levensverlies van ongeveer 4 maanden tot ruim een jaar leidt voor 44.000 inwoners van woonwijken in onder andere Amsterdam en Amstelveen. Het gaat daarbij voornamelijk om gebieden benedenwinds (meestal ten noordoosten) van Schiphol.

Milieuwethouders in actie voor luchtkwaliteit


Hogere parkeertarieven en meer trajectcontroles, dat willen de milieuwethouders van de vier grote steden om de luchtkwaliteit in de Randstad verbeteren. Maar verkeersdeskundige Bert van Wee, hoogleraar transport te Delft, heeft grote twijfels in het effect van die maatregelen op de gezondheid.

Lagere normen
In een brief (pdf) aan staatssecretaris Mansveld (Milieu) vragen de wethouders voor verregaande maatregelen om vooral de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht naar beneden te krijgen. Per 1 januari van dit jaar moet aan lagere normen worden voldaan, maar volgens Choho dreigt dat vooral in de grote steden niet te lukken.

Vragen inzake het voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit

Lees hier de schriftelijke vragen van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en de antwoorden van B&W.

Voor de jaargemiddelde norm voor stikstofdioxide wordt in 2015 volgens de landelijke RIVM monitoring (dec 2014) op drie (knelpunt)locaties niet voldaan: op de Prins Hendrikkade, de Stadhouderskade en de Valkenburgerstraat. Daarnaast houdt Amsterdam mede op basis van het meetnet, dat in beheer is van de GGD, er rekening mee dat er mogelijk nog drie locaties zijn waar niet tijdig aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide wordt voldaan in 2015. Het betreft: de Haarlemmerweg, de Jan van Galenstraat en de Overtoom.

haak2
4. Wat zijn de consequenties van het niet voldoen aan deze normen voor de gemeente Amsterdam?

Antwoord:
De norm voor stikstofdioxide geldt voor de jaargemiddelde concentratie. Dit betekent dat pas eind 2016 (bij het verschijnen van de monitoringsrapportage 2016) officieel door het RIVM bepaald is of en op welke locaties niet aan de norm is voldaan. Er zijn twee risico’s verbonden aan het niet tijdig halen van de norm. Allereerst kan dit leiden tot vertraging of zelfs afstel van ruimtelijke plannen, die een negatief effect hebben op de luchtkwaliteit en bijdragen aan het voortduren van grenswaarde overschrijdingen. Ten tweede kan Europa een boete opleggen. Deze risico’s zijn voor Amsterdam zelf echter beperkt: uit een inventarisatie blijkt dat er op dit moment geen Amsterdamse projecten zijn die direct risico lopen als de norm in 2015 niet overal gehaald wordt. Het risico op het verhalen van een mogelijke Europese boete voor lidstaat Nederland op Amsterdam lijkt zeer gering. Het voldoen aan de Europese normen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente èn rijk (beide NSL-partners) en Europa.

5. Op welke manier gaat het college de overschrijdingen van de normen aanpakken, welk effect hebben deze maatregelen in cijfers en op welke termijn voldoet Amsterdam uiterlijk aan de normen?

Antwoord:
Het college voert naast het huidige maatregelenpakket uit de Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (2 okt 2013) ook de Schone Lucht maatregelen uit de Agenda Duurzaamheid (11 mrt 2015) uit met als doel (in overleg en samenwerking met het Rijk en Europa) vóór 2018 overal aan de jaargemiddelde norm voor stikstofdioxide te voldoen. Het betreffen zowel generieke als locatie specifieke maatregelen. Daarnaast dringt Amsterdam aan op meer maatregelen van het rijk die meer mogelijkheden bieden om lokaal de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook voert de gemeente, in overleg met de G4, een lobby richting de EU om ambitieus bronbeleid te voeren. De praktijkemissies van voertuigen vallen immers keer op keer tegen. Recentelijk is gebleken dat ook de praktijkemissies van moderne bestelvoertuigen (Euro 4 en 5) tegen vallen. Amsterdam houdt er rekening mee dat dit leidt tot meer en zwaardere knelpunten. Meer duidelijkheid hierover komt in de tweede helft van 2015, bij de publicatie van de monitoringsrapportage van het RIVM.

Europeesenormen 2015

Europa_aardbol

Per 1-1-2015 moet de overheid zich aan de overeengekomen norm voor NO2 houden anders dreigen boetes vanuit Brussel. Door het meetpunt wordt vanaf 15 januari 2015 een jaar lang gemeten of de kalenderjaarnorm voor Stikstofdioxide (NO2)van 40 µg/m3 wordt overschreden.

Samenvatting van de EU-richtlijn

haak2Vanaf het begin van de jaren ’80 nam het tempo van de Eurpeesewetgeving op het gebied van luchtverontreiniging toe, als gevolg van het feit dat grensoverschrijdende en mondiale luchtverontreiniging hoog op de politieke agenda kwamen te staan. Het Europese luchtverontreinigingsbeleid richt zich o.a. op: luchtkwaliteitsnormen, emissies van stationaire bronnen, emissies van mobiele bronnen en productnormen. De Commissie wil ook komen tot integratie van het beleid, zo dat de verschillende beleidsterreinen elkaar wederzijds ondersteunen en leiden tot maximale milieubescherming.

Lees hier meer…

Door het meetpunt wordt vanaf 15 januari 2015 een jaar lang gemeten of de kalenderjaar norm van 40 µg/m3 Stikstofdioxide (NO2) wordt overschreden.

Door het meetpunt wordt vanaf 15 januari 2015 een jaar lang gemeten of de kalenderjaarnorm voor Stikstofdioxide (NO2)van 40 µg/m3 wordt overschreden.