Test-straat

19-2-2017-17-41-45
Eind januari overlegden vertegenwoordigers van de Valkenburgerstraat en de gemeente voor het eerst na de brainstorm half december in Hotel Ibis met 40 bewoners en ondernemers. Doel nu: voorbereiding van de gewenste test-straat.

De bewoners reageerden verbaasd op de gemeente voorstellen; zonder bron aanpak. De gemeente kwam niet verder dan met het testen van eerder bewezen niet functionerende fijnstofvangers, of bestaande (vergroenings-)subsidie. Een dergelijke opzet van de “proeftuin vinden de vertegenwoordigers van de Valkenburgerstraat  niet in verhouding tot de gezondheidsrisico’s waaraan zij worden blootgesteld.

Op korte termijn achten de ambtenaren het bij voorbaat niet haalbaar om in een proef de rijsnelheid in de Valkenburgerstraat officieel te verlagen. Terwijl onlangs de hele bestuurscommissie geadviseerd heeft om alle straten in het centrum af te waarderen naar 30km p/u.

De bewoners willen een duidelijk tijdpad, duidelijke doelen en de beantwoording van de vraag  wat er gebeurt als de normen uiteindelijk nog steeds niet gehaald zijn. Daarom willen de bewoners de mogelijkheid voor snelheidsvermindering open houden en ook de mogelijkheid om ergens een knip te maken, zodat het verkeer anders moet rijden. Aangedrongen is dan ook om vanuit de gemeente de visie te verbreden en met meerdere beleidsdisciplines op de Valkenburgerstraat in te zetten, voor zowel een korte als langetermijnvisie.

19-2-2017-17-31-45

De bewoners hebben al een visie neergelegd.

 

 

Filters voor afvangen fijnstof in Arnhem nutteloos

Rechts een fijnstofvanger aan een lantaarnpaal op het Roermondsplein in Arnhem.

Rechts een fijnstofvanger aan een lantaarnpaal op het Roermondsplein in Arnhem. © Rolf Hensel

ARNHEM – Filters van het Arnhemse bedrijf Ziut die verontreinigde lucht in de stad schoonmaken hebben geen nut. Dat zegt Michiel van der Molen, docent luchtkwaliteit aan de Wageningen University Research.

De gemeente Arnhem kocht een jaar geleden zes fijnstofafvangers voor 20.000 euro. De filters zijn op lantaarnpalen in Arnhem geplaatst, bijvoorbeeld bij de Willemstunnel.

Lees verder

Gezonde lucht voor iedereen

Na een lange weg is de Europese richtlijn voor de luchtkwaliteit, de zogenaamde NEC- richtlijn, een feit. Dit instrument regelt de nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende en vluchtige organische stoffen.

Het Europees Milieu Agentschap berekende dat in België bijna 12.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. Het wetenschappelijk bewijs van de negatieve gezondheidsimpact van luchtkwaliteit op (ongeboren) kinderen blijft zich maar opstapelen. Het platform Childproof van de Gezinsbond heeft er voor geijverd dat de nationale programma’s specifieke beleidsmaatregelen moeten bevatten voor de bescherming van kwetsbare groepen. Een nieuwe paragraaf in de preambule kan de nodige impuls geven aan de verantwoordelijke overheden om daadwerkelijk actie te ondernemen. Childproof roept de Vlaamse overheid dan ook met klem op hier werk van te maken.

Het Europese luchtkwaliteitspakket

In 2013 publiceerde de toenmalige Europese Commissie het Europese luchtkwaliteitspakket. Reden: luchtvervuiling vraagt een grotere menselijke tol dan verkeersongevallen en is hiermee de belangrijkste milieuoorzaak van vroegtijdige sterfte in de EU. Doelstelling: het aantal voortijdige sterfgevallen ten gevolge van deze ‘onzichtbare moordenaar’ halveren . Kwetsbare groepen zoals kinderen, astmapatiënten en ouderen worden het zwaarst getroffen.
De voordelen van de uitvoering van het pakket werden geschat op 40 miljard. Twaalf keer meer dan de kosten om de luchtvervuiling te bestrijden, die naar schatting zullen oplopen tot 3,4 miljard euro per jaar in 2030.

De Europese ministers namen in de zomer van 2016 een heel wat minder ambitieus standpunt in. De reductieverbintenissen voor 2025 zijn niet bindend voor de lidstaten. Bovendien krijgen ze de kans, als ze dit efficiënter achten, een niet-lineair reductietraject te volgen. Zo krijgen ze nog meer mogelijkheden om verschillende vrijstellingen in te bouwen. De Raad stelt ook voor om als jaargemiddelde uit te gaan van het gemiddelde van het voorgaande en het volgende jaar. Dat zou nuttig zijn wanneer een lidstaat er niet in slaagt zijn verbintenis voor een bepaald jaar na te komen, vanwege bijzonder lage of hoge temperaturen of economische schommelingen. Ook zou, in een aantal gevallen, de niet-naleving met betrekking tot een bepaalde verontreinigende stof tijdelijk gecompenseerd kunnen worden met een gelijkwaardige reductie van een andere stof.

Hoe zit het nu met de bescherming van kwetsbare groepen?

Het Europees Parlement was voorstander om lidstaten te verplichten in de nationale actieplannen ‘voorrang te geven specifieke beleidsmaatregelen die gericht zijn op het verminderen van risico’s voor de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen’. Naar het schijnt, wilden de lidstaten dit niet en is het compromis gesloten om, wat betreft dit voorstel, een paragraaf in de preambule toe te voegen: “Bij het opstellen van de nationale programma’s ter beheersing van de luchtverontreiniging dienen de lidstaten rekening te houden met beste praktijken voor de aanpak van onder meer de meest schadelijke verontreinigende stoffen binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn met betrekking tot gevoelige bevolkingsgroepen.”

Impuls voor de verantwoordelijke overheden

Hoewel een preambule formeel juridisch niet bindend is, geeft het wel de (onderliggende) doelen van de wetgeving aan. In die zin kan de nieuwe paragraaf wel een impuls geven aan de verantwoordelijke overheden die de volksgezondheid, en met name die van de meest kwetsbare groepen, en de bescherming van het milieu voorop zetten.

Het platform Childproof van de Gezinsbond denkt dan met name aan haar standpunt over afstandszones tussen drukke verkeerswegen en plaatsen waar gevoelige groepen verblijven, zoals scholen en kinderdagverblijven.

De lidstaten hebben nu tot 1 juli 2018 de tijd om deze richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Bron: http://www.ademloos.be/nieuws/politiek-juridisch/gezonde-lucht-voor-iedereen

Oude diesels mogen maandag Parijs niet binnen

Oude diesels mogen maandag Parijs niet binnen
Alle wagens moeten over een ‘Crit’ Air’-vignet beschikken Foto: AFP

Wegens de grote hoeveelheid fijnstof in de lucht, heeft de politie beslist om maandag in Parijs een rijverbod in te stellen voor de meest vervuilende dieselwagens. De Franse hoofdstad voert daarmee voor het eerst een maatregel in op basis van het onlangs verplichte milieuvignet.

Lees verder

Smogalarm in Warschau

15-1-2017-10-31-33

De lucht boven Warschau telde afgelopen week soms 260 fijnstofdeeltjes per kubieke meter, vijf keer de toegestane Europese norm. © EPA

‘Polen wordt het China van Europa’

Europa weert kolencentrales, maar Polen blijft bouwen

Terwijl de meeste Europese landen steenkool proberen te weren, bouwt Polen nog volop kolencentrales. En dat zullen ze weten, de luchtvervuiling in steden als Warschau en Krakau is enorm. Zelfs in Peking is het minder erg.

Lees verder