Actualisatie GGD-richtlijn Luchtkwaliteit en gezondheid

GGD

GGD-richtlijn medische milieukunde : Luchtkwaliteit en gezondheid

Environmental health guideline for Municipal Public Health Services : Air quality and health

Publiekssamenvatting

Het RIVM en de GGD’en hebben de GGD-richtlijn ‘Luchtkwaliteit en Gezondheid’ uit 2008 geactualiseerd. De vernieuwde richtlijn biedt onder meer een actueel overzicht van wetenschappelijke studies naar gezondheid en luchtkwaliteit en de betekenis van nieuwe (Europese) beleidsontwikkelingen. Ook wordt uitgelegd hoe luchtkwaliteit wordt gemeten en berekend. De nadruk ligt op wegverkeer-gerelateerde luchtverontreiniging, maar ook de invloed van bijvoorbeeld andere verkeersbronnen (zoals scheepvaart en brommers), industrie, landbouw en houtrook op de luchtkwaliteit komt aan bod. De richtlijn is geactualiseerd, omdat de kennis over luchtverontreiniging en de effecten op de gezondheid de afgelopen jaren zijn toegenomen.

Een betere luchtkwaliteit levert gezondheidswinst op, ook als de concentraties luchtvervuilende stoffen onder de gestelde normen liggen. Hoewel de luchtkwaliteit de laatste decennia is verbeterd, worden op een aantal locaties in Nederland de Europese grenswaarden overschreden. Verbetering is noodzakelijk om deze situaties positief te beïnvloeden en toekomstige hoge blootstellingen aan vervuilende stoffen te voorkomen.

De richtlijn is een hulpmiddel voor de GGD’en om gemeenten en provincies te adviseren en burgers te informeren over de lokale luchtkwaliteit. GGD’en kunnen voorstellen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren en advies geven over de ruimtelijke inrichting nabij drukke verkeerswegen. Op basis van advies van de GGD kunnen gemeenten aanvullend lokaal beleid formuleren om de bevolking, en hooggevoelige groepen in het bijzonder, te beschermen. Daarnaast kan de GGD erop wijzen dat goede communicatie tussen gemeenten en de bevolking over dit onderwerp belangrijk is en hiervoor praktische adviezen geven.

De GGD-richtlijnen medische milieukunde (MMK) zijn bedoeld om het handelen van GGD’en te harmoniseren en te optimaliseren.

 

Bron: https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2018/Juni/GGD_richtlijn_medische_milieukunde_Luchtkwaliteit_en_gezondheid

Wat staat er zoal in dit rapport?
In dit lijvige rapport zijn nuttige passages te lezen over gezonde lucht. Zo bespreekt het rapport verschillende maatregelen die genomen worden en in hoeverre deze succesvol zijn om gezondheidswinst te genereren. Het rapport is duidelijk en specifiek, zo worden de citytrees en ook de longen van Eindhoven beargumenteerd terzijde geschoven. Ook worden de verschillende bronnen van luchtvervuiling besproken, niet alleen de grote vervuiler verkeer, maar ook bijvoorbeeld houtstook, vuurwerk en scheepvaart.

Nieuw in deze richtlijn, ten opzichte van de vorige versie, is dat voor bepaalde thema’s kaders met GGD-adviezen zijn opgenomen. Deze adviezen bieden praktische handvaten, argumenten en onderbouwingen om luchtkwaliteit te blijven verbeteren om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen. De uitgelichte GGD adviezen zijn:
Neem maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, ook onder de norm
Gevoelige bestemmingen op afstand van drukke wegen
Pas in principe geen filtersystemen toe
Een betere luchtkwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Neem de meest effectieve maatregelen voor een gezonde luchtkwaliteit
Het rapport gaat ook in op meet- en rekenmethoden en gezondheidseffecten en geeft daarmee een redelijk compleet beeld van luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid. Het bespreekt dus niet alle gevolgen van luchtvervuiling, de schade op natuur wordt bijvoorbeeld alleen genoemd, maar valt buiten de expertise van de GGD.

 

 

Zitting Raad van State Handhaving luchtkwaliteit

Donderdag 7 juni stond d’Oude Stad namens 10 bewoners voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Deze bewoners wonen en/of werken tegenover een  stikstodioxide(NO2)meetpunt van de GGD. Zij hebben o.a. bij de gemeente Amsterdam en Ministerie gevraagd om handhaving van de normen luchtkwaliteit. Die gemeten waarden liggen in hun straat ver boven de Europese norm van 40 μg/m³. Nu stond ter discussie de afwijzing van de handhaving, omdat de wet er niet in voorziet. Lees verder

Valkenburgerstraat 30 KM

180323 stopera stadsdeelcommissie centrum si 18 alleen stadsdeelcommiss groep
Dinsdag 5 juni om 20:00 uur vergadert de stadsdeelcommissie. Op de agenda staat: Verkeersmaatregel Valkenburgerstraat, Weesperstraat (agendapunt 5). Door Michel van Wijk, bewoner, is dat agendapunt ingediend en hij geeft hierover in de vergadering een toelichting. Kom ook naar de vergadering en steun hem in zijn oproep om maximaal 30 km/u te rijden in de Valkenburgerstraat en Weesperstraat snel mogelijk te maken. Lees verder