Verkeersnetten

Valkenburgerstraat

Het Beleidskader Verkeersnetten uit 2005 wordt geactualiseerd. Tot en met woensdag 9 november 2016 konden betrokkenen hun mening (zienswijze) geven over de netwerkkaarten voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto,  de doelen voor en eisen aan de verschillende netwerken en de voorgestelde wijze waarop prioriteit wordt toegekend aan de netwerken.

Hieronder de op 9 november 2016 zienswijze namens bewoners EN bedrijven van de VALKENBURGERSTRAAT over de impact van het Beleidskader Verkeersnetten op onze straat. Lees verder

Inspreken

man0811
Bij de Bestuurscommissie Centrum is dinsdagavond 8 november ingesproken namens bewoners en 12 ondernemers van de Valkenburgerstraat en Anne Frankstraat. Op de agenda stond de concept reactie van AB Centrum op het Beleidskader Verkeersnetten Amsterdam.

De inspraak staat op video en is hier terug te kijken (agendapunt 2). Er werd uitvoerig gediscussieerd en meteen werd het onderwerp besproken in aanwezigheid van betrokkenen. De concept brief wordt volgende week definitief vastgesteld.

Oproep Schone Lucht Amsterdam

Schone Lucht Amsterdam

Op 11 februari waren ongeveer dertig bewoners uit de stad en vertegenwoordigers van organisaties bij de Meet Up Amsterdamse luchtkwaliteit. Zij gaan verder onder de naam Schone Lucht Amsterdam en doen de volgende oproep:

Beste Amsterdammer,

Samen maken wij ons zorgen over de luchtvervuiling in onze mooie stad. Daarom willen we jou vragen om net als ons in te spreken op de plannen van het College van B&W over de uitbreiding van de milieuzone en ‘Schoner parkeren’. Lees verder

Inspreken bij de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid

Vooraf maakte Saar Boerlage (Amsterdam, 1932), politica en activiste, gebruik van het inspreekhalfuur voor publiek. Daarbij wees zij de Gemeenteraad op de motie uit 2013 voor Gezonde Lucht. Ergo er moet nu echt wat gedaan worden.

Vooraf maakte Saar Boerlage (Amsterdam, 1932), politica en activiste, gebruik van het inspreekhalfuur voor publiek. Daarbij wees zij de Gemeenteraad op de motie uit 2013 voor Gezonde Lucht. Ergo er moet nu echt wat gedaan worden.

Vandaag staat op de agenda van de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid het instemmen met de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (agendapunt 11). Tijd om de bewoners en belangenorganisaties in te spreken voor de aanwezige Raadsleden en de Wethouder Litjens. Klik op de foto’s voor het video-verslag.

Agendapunt 11 Instemmen met de Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Eerst de insprekers. Daarna komen de Raadsleden en Wethouder Litjens aan het woord.

Agendapunt 11 Instemmen met de Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Eerst de insprekers. Daarna komen de Raadsleden en Wethouder Litjens aan het woord.

Inspreken bij de Bestuurscommissie Centrum

Agendapunt 2 Spreekrecht belangstellenden [20:10 - 20:40]

Agendapunt 2 Spreekrecht belangstellenden [20:10 – 20:40]

Bij de bestuurscommissie Centrum staat het gevraagde advies aan centrale stad over uitvoeringsagenda mobiliteit op de agenda. Wethouder Litjens (centrale stad) was aanwezig bij de AB-vergadering om een toelichting op de uitvoeringsagenda te geven.

Wederom dè gelegenheid voor actieve buurtbewoners om gebruik te maken van de inspreek mogelijkheid. Klik op de foto’s voor het video-verslag.

Agendapunt  5 Advies aan centrale stad over uitvoeringsagenda mobiliteit [21:05 - 21:55]  Een open gesprek tussen AB en Wethouder Litjens, met reactie op insprekers

Agendapunt 5 Advies aan centrale stad over uitvoeringsagenda mobiliteit [21:05 – 21:55] Een open gesprek tussen AB en Wethouder Litjens, met reactie op de insprekers.

Meepraten over aanpak mobiliteit in Amsterdam

Na het vaststellen van de consultatieversie van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit vraagt de stad actief om reacties, verbeteringen en aanvullende ideeën. Er zijn twee bijeenkomsten gepland. Vandaag de eerste in de Stadstimmertuin om 17.30 – 19.30 uur. Wethouder Litjens is aanwezig voor vragen. Op de aansluitende informatiemarkt met stands op onderwerp kan dieper op kwesties worden ingegaan. Buurtbewoners, ondernemers en belangengroepen komen massaal.

Presentatie bij Wijkcentrum d’Oude Stadt

In het reguliere buurtoverleg van het Wijkcentrum d’Oude Stadt is er ruimte om samen met bewoners, belangstellenden en politiek te praten over de luchtvervuiling in de Amsterdam. Dat gaat aan de hand van bovenstaande presentatie.

In die presentatie een uitleg wat fijnstof is en wat het doet met je gezondheid. Daarom aandacht voor de regelgeving: in 2015 geldt voor Nederland de “overeengekomen-norm” van de Europa. Voor stikstof (NO2) is dat maximaal 40 µg/m3, maar de Wereldgezondheidsorganisatie wil voor Gezonde Lucht een norm die 2x zo laag ligt (20 µg/m3).

Daarom wordt inzicht gegeven in wat de overheid nu doet (rekentechnisch normen bepalen, en met meetpunten) en waar in Amsterdam het viest is. En wat Milieudefensie doet, inclusief de campagne: “Samen voor Gezonde Lucht”, waarbij dit jaar 58 meetpunten gesponsord worden. 10 daarvan zitten in Amsterdam, waaronder het Meetpunt Valkenburgerstraat. Getoond wordt wat bewoners zelf kunnen doen en wat de mogelijke oplossing zijn en hoe bewoners dat bereiken.

Aanpakken Muntplein levert Valkenburgerstraat 30% meer verkeer op

De verkeersdrukte in de Valkenburgerstraat en Anne Frankstraat neemt toe. Door de herinrichting van het Muntplein zal nog meer toenemen. Eerst zal veel bouwverkeer via de Valkenburgerstaat de stad in en uit gaan. En als het Muntplein klaar is, is de kans zeer groot dat de verkeersdrukte permanent nog hoger is dan dat hij nu al is: 25% (= nu) + 30% (= verwachtte extra verkeersdruk) = 55%. Met dat percentage neemt dan ook de luchtvervuiling toe, die in de Valkenburgerstraat toch al ver boven de Europese Norm ligt. De maximum norm is 40 μg/m3 NO2 en bij ons is dat 52,6 μg/m3.

Tijd voor actieve bewoners om de mogelijkheid van de inspreken tijden de vergadering van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. Het betreft agendapunt 12 Vaststellen en uitvoeren Vaststellen en uitvoeren van het Definitief Ontwerp (DO) Muntplein, Rode Loper Nr. BD2015-004693 (tijd vanaf 1:52:20uur)

cieraadapril