NO2 Jaarmetingen 2017

Experimenteren met bewoners

In juni drongen bewoners van de Valkenburgerstraat bij wethouders Litjens en Choho aan op actie om hun straat gezonder en leefbaarder te maken. Er was al een heus team van ambtenaren op gezet, maar dat team liep volgens bewoners niet hard genoeg. Toch praten ambtenaren en bewoners nog steeds in een zogenaamde klankbordgroep. Laatst dinsdag 14 november over de stand van zaken en maatregelen in de nabije toekomst.

Lees verder

De auto hoort er in een sterke stad gewoon bij’

 

Het Muntplein is opnieuw ingericht: er is meer ruimte voor de fietser, de voetganger en openbaar vervoer. Links: verkeerswethouder Pieter Litjens.

De auto maakt plaats voor de fietser en voetganger. En dat door beleid van een wethouder van de VVD: de autopartij. Maar de grap is: Pieter Litjens is niet tegen de auto. „Bij verkeer en vervoer helpt een partijpolitieke aanpak niet.” Lees verder

Omfietsen via het Vondelpark is een schijnoplossing

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat fijnstof extra schadelijk is voor fietsers.
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat fijnstof extra schadelijk is voor fietsers.© ANP

Normen voor fijnstof

In Het Parool van maandag zegt wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) dat Amsterdam al jaren binnen de wettelijke normen voor fijnstof blijft. Deze wettelijke normen overschrijden de gezondheidskundige advieswaarden echter twee tot 2,5 maal. Lees verder

Milieudefensie daagt staat voor rechter om schone lucht

Milieudefensie eist voor de rechter dat luchtkwaliteit voldoet aan Europese normen

Actiegroep Milieudefensie eist van de staat dat de luchtkwaliteit overal in Nederland binnen een half jaar voldoet aan de Europese normen. Nu worden die normen op tientallen plaatsen nog overschreden, vooral door te hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide die veroorzaakt worden door verkeer en intensieve landbouw. Als gevolg hiervan gaan volgens de milieuorganisatie ‘elk jaar vele duizenden mensen eerder dood’.

Lees verder

Geslaagd symposium


Donderdagavond 17 maart was in de Zuiderkerk het symposium over verkeer, parkeren en de luchtvervuiling in het stadscentrum. Bijna 200 mensen en organisaties hadden zich aangemeld voor de presentatie van de plannen van de werkgroep verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarkt en Groot Waterloo.

Aanwezig waren politici uit de gemeenteraad en stadsdeel, betrokken ambtenaren, verkeersdeskundigen, belangenorganisaties, ondernemers en bewoners, ook uit andere buurten. Sandra Rottenberg was dagvoorzitter.

Inleiding
Met beelden zette de werkgroep uiteen dat de hele Amsterdamse binnenstad te maken heeft met steeds toenemende verkeer- en parkeerdruk. Dat gaat over de filevorming, onbereikbaarheid, vertragingen, onveiligheid en luchtvervuiling en het niet of nauwelijks kunnen vinden van een parkeerplaats. Zowel weggebruikers, bewoners, ondernemingen en instellingen hebben er voortdurend last van. Ook van de enorme taxi-overlast, die dag en nacht maar doorgaat.

De werkgroep wenst meer dan de huidige symptoombestrijding. Het slaan van paaltjes in een straat, de toekomstige verkeersmaatregelen als de herinrichting van de Munt, of zoals een plan voor alleen de aanpak parkeeroverlast Groenburgwal. Door het waterbedeffect levert dat alleen maar extra problemen op in andere buurten.

Afzonderlijk besproken werden buurtparkeren, het taxi-plan en milieumaatregelen. Maar het doel van de werkgroep is om in de uitvoering die afzonderlijke plannen te combineren, zodat het wel helpt, voor de hele binnenstad.

De zaal had vragen, maar die werden allemaal beantwoord. Alle opmerkingen bleken al in de werkgroep besproken te zijn. Lof vanuit de zaal dat bewoners deze integrale en structurele oplossing zelf ontwikkeld hebben.

Kentekenonderzoek
Ruimte was er ook voor uitleg rond het kentekenonderzoek door de gemeente, zoals gebruikt bij de Munt. Dat geeft inzicht in de verschillende gebruikers van de straten. Aangekondigd werd dat het kentekenonderzoek start in juni rond de Nieuwmarktbuurt. In september wordt dan gestart met zo’n onderzoek in de Valkenburgerstraat in combinatie met de S100 (Nassaukade, Stadhouderskade, Mauritskade). Toegezegd werd dat de werkgroep betrokken wordt bij de uitvoering.

Wethouder Litjens
De verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens benadrukte dat het beleid op basis van feiten geformuleerd moet worden en dat de cijfers daarom nodig zijn. Daarnaast zet de gemeente met de agenda duurzaamheid in op uitbreiding van de milieuzone. Ook wees hij de uitzonderlijke positie van Amsterdam, waarbij Den Haag niet ingrijpt op de huidige wetgeving, die Amsterdam belemmert in het zoeken naar oplossingen.

Milieudefensie
Anne Knol van Milieudefensie besprak kort plannen van de gemeente om de luchtvervuiling aan te pakken. Maar zij kwam snel tot de conclusie dat die aanpak niet genoeg is. De aanwezigen vonden dat zij geconfronteerd worden met de vele touringcars en gaven meteen allerlei mogelijke alternatieven. De branche zelf is daar overigens zelf ook aan bezig en gaat samenwerken met de werkgroep.

Buurtparkeren
Door wethouder Pieter Litjens werd ook ingegaan op hoe het gisteren zo mis kon gaan tijdens de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid (agendapunt 18 vanaf 2:57:07 uur). Het plan Buurtparkeren wordt door de politiek gezien als “publieke ruimte privaat maken”. De actiegroep Buurtparkeren.nu stoorde zich aan die onjuiste weergave van hun plan, maar bovenal stoorde het hen dat zij niet betrokken werden bij de in de commissie besproken plannen over de Groenburgwal. Daarvoor nam wethouder Pieter Litjens nogmaals de schuld op zich. En herhaalde de toezegging dat als de plannen niet werken, er wederom gekeken wordt naar Buurtparkeren en de in de coalitie afgesproken pilot.

Buurtparkeren zette uiteen dat hun plan juist niet behelst dat publieke ruimte privé wordt en veel subtieler is. Als voorbeeld gaven zij aan dat in een buurt als de Groenburgwal, waar 100 parkeerplaatsen zijn, door de gemeente 140 vergunning zijn afgegeven. Daarom wil de actiegroep niet een klein pilot gebied (zoals rond de Groenburgwal), maar Buurtparken uitproberen in een ruimer gebied binnen de ring Rokin, Prins Hendrikade Valkenburgestraat en Amstel.

Tot slot
De avond werd besloten met de toezegging van de wethouder dat het overleg met de werkgroep over de gemaakte integrale plannen met Buurtparkeren, het taxi-plan en milieumaatregelen, op regelmatige basis wordt voortgezet.

Hieronder is het fotoverslag van het symposium.

Tweederde autoverkeer in het stadsharts niet nodig

muntraad

Onder agendapunt 17 van de vergadering raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 02-12-2015 stond: Verbetering doorstroming en ruimte Munt. Klik op de foto voor het video-verslag.

De brief van wethouder Verkeer & Verkeer over de ‘Verbetering doorstroming en ruimte Munt’ met als belangrijkste punten:

  • Twee derde van het verkeer in het stadshart heeft een bestemming die buiten het stadshart ligt.
  • Het weren van dit verkeer draagt bij aan de doelstellingen van de
    Uitvoeringsagenda Mobiliteit: betere doorstroming voor alle modaliteiten en meer ruimte voor fietser en voetganger.
  • Om dit te bereiken is het wenselijk om aanvullende maatregelen in te passen bij het aanleggen van het Definitief Ontwerp Munt.

Dat weten de de bewoners van de Valkenburgerstraat en Anne Frankstraat al lang uit eigen onderzoek. Wanneer ook op de Wibaut-as dezelfde actie als bij de munt?

Raad over de Uitvoeringsagenda Mobiliteit

Raad30-09201530
Vandaag stond op de agenda van de Gemeenteraad: Instemmen met de Uitvoeringsagenda Mobiliteit van wethouder Litjens (agendapunt 30). Klik op de foto voor het video-verslag.

haak2Uit de voordrachtsbrief 2 september: “toegevoegd of gewijzigd zijn ten opzichte van de consultatieversie: het verbeteren van de doorstroming voor autoverkeer (en het verminderen van het luchtkwaliteitsknelpunt) op de Valkenburgerstraat wordt als aparte maatregel opgenomen (m40)” en

“Verbeteren autodoorstroming en luchtkwaliteit Valkenburgerstraat: Stadsdeel Centrum en verschillende bewoners hebben gevraagd om meer aandacht te besteden aan het probleem met autodoorstroming en luchtkwaliteit op de Valkenburgerstraat. De aanpak van deze problematiek is daarom als aparte maatregel toegevoegd. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar aanpassingen van de VRI-regelingen en de mogelijkheden om de verkeerscirculatie in dit gebied te verbeteren (m40)” en

“Diverse respondenten vragen aandacht voor de nadelige gevolgen van het doorgaand verkeer op de Weesperstraat en de Wibautstraat (geluidsoverlast, barrièrewerking, verkeersonveiligheid, luchtkwaliteit). Er wordt onder meer voorgesteld om de snelheid te verlagen naar 30 km/uur en de Weesperstraat te versmallen van 2 x 2 naar 2 x 1 rijbaan. De uitvoeringsagenda is niet aangepast naar aanleiding van deze reacties. De
Weesperstraat en Wibautstraat zijn belangrijke routes voor doorgaand autoverkeer (plusnet auto, Mobiliteitsaanpak Amsterdam, gemeenteraad 2013). Juist door doorgaand autoverkeer hier goed te faciliteren kan de stad op andere plekken ontlast worden. Naar aanleiding van de consultatie is wel de maatregel opgenomen om de doorstroming op
de Valkenburgerstraat te verbeteren (zie ad 2a). Hier bestaat een knelpunt voor de doorstroming en luchtkwaliteit”.

haak2Geen moties van de SP, PvdA, Groenlinks etc. voor concrete maatregelen tegen de luchtvervuiling in de Valkenburgerstraat. Opmerkelijk was wel een motie van de Partij voor de Dieren: Bezoekers van het centrum in het weekend mogen dat alleen met uitstootvrij vervoer (proef).